Dokumenti


"Nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107, kadastra apzīmējums 0100 027 2004 001 telpas ar kopējo platību 7,7 m2 nomas tiesību izsole"

Dokumenti izsolei:

1.2.3.


 Iesniegums par izglītojamā uzņemšanu sporta skolā.


Iesniegums par izglītojamā pārcelšanu

 Līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi

 Līgums par interešu  izglītības programmas apguvi

Iesniegums par atskaitīšanu no Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’

Kārtība, kādā uzņem, pārceļ un atskaita izglītojamos no profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas.

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ audzēkņu iekšējās kārtības
noteikumi

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Audzēkņu drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos

Vecāku piekrišanas lapa medicīnas pārbaudēm VSMC

Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums

Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" pašnovērtējuma ziņojums

BS Rīga logo (vektorgrafika)

DSN logo (vektorgrafika)

Privātuma politika

Līdzfinansējuma samaksas kārtība

Par grozījumu Rīgas domes 02.10.2012. lēmumā Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
Izglītības procesa un darbības organizēšana BJBS "Rīga", nodrošinot COVID-19  infekcijas izplatības ierobežošanu

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-1-nts

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-2-nts

Saistošie noteikumi

Ētikas kodekss

 

  Iesniegums uzņemšanai Bērnu un jauniešu basketbola skolā ’’Rīga’’

 Iesniegums par izglītojamā pārcelšanu

 Līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi

 Līgums par interešu  izglītības programmas apguvi

 Iesniegums par atskaitīšanu no Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’

 Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" iekšējie noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu

 Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ audzēkņu iekšējās kārtības
noteikumi

 Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

 Audzēkņu drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos

 Vecāku piekrišanas lapa medicīnas pārbaudēm VSMC

 Bērnu un jauniešu basketbola skolas ’’Rīga’’ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums

Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" pašnovērtējuma ziņojums

 BS Rīga logo (vektorgrafika)

 DSN logo (vektorgrafika)

 Privātuma politika

 Līdzfinansējuma samaksas kārtība

Lēmums par grozījumiem līdzfinansējuma apmēru prof. ievirzes izglītības programmām RD 1740

Lēmums par grozījumu par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām RD 1882

 Izglītības procesa un darbības organizēšana BJBS "Rīga", nodrošinot COVID-19  infekcijas izplatības ierobežošanu

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-1-nts

 Covid noteikumi - Nr.SPSBR-21-2-nts

Saistošie noteikumi

Ētikas kodekss